Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

KT / Galerie MeetFactory / Little Warsaw (HU): Fightlessness

Kurátor: Jaro Varga
Vernisáž: 18. 2. 2016, 19:30

Výstava trvá: 18. 2. – 3. 4. 2016
   

Maďarská umělecká skupina Little Warsaw (András Gálik a Bálint Havas) patří k nejvýraznějším představitelům generace, která nastoupila na scénu po roce 1989. Jejich dílo je úzce provázáno s otázkami, které jsou specifické pro kontext zemí bývalého východního bloku – analýza a re-kontextualizace objektů a idejí z minulosti, dekonstrukce obvyklých uměleckých forem, výrazný anti-etablující postoj, nastavení kritického zrcadla modernismu, retro-avantgardě, konceptualismu a neokonceptualismu, rozpínání hranic umění a přesun uměleckého diskurzu dovnitř širší společenské reality. Od začátku milénia vytvořila Little Warsaw zásadní kontext-specifická díla (např. The Body of Nefertiti na benátském bienále, 2003, Time and Again ve Stedelijk Museum v Amsterdamu, 2014, Battle of The Inner Thruth v galerii Trafó v Budapešti, 2011 atd.), která se zapsala do základní abecedy postsocialistického umění. Pokud bychom chtěli popsat několik principů, které by všeobecně charakterizovaly tvorbu umělecké skupiny, začali bychom tezí, že Little Warsaw se navrací k esenci sochařství se zájmem oživit nebo reinkarnovat mrtvou sochařskou hmotu. Až duchampovským způsobem přenáší objekty minulosti do jiných reálií, přiřazuje jim nové významy a snaží se poskládat další sémiotickou mozaiku, která je rovněž pouze dočasná. Edit András tento princip přirovnává ke klasickému Prométheovu příběhu, zopakovanému v příbězích Pygmaliona či Golema, v postavě Frankensteina nebo moderních verzích příběhu o Pygmalionovi, jako jsou Pinocchio nebo Gingerbread Man. Dalším tématem Little Warsaw je zkoumání projevů a mechanismů fungování ideologií v neviditelné a těžko rozpoznatelné osobní lidské rovině, což demostruje v různých dílech, rozvíjejících historické mikronarativy, například okolnosti týkající se maďarského sochaře Andráse Becka nebo sochaře Jozsefa Somogyiho. Umělecká skupina naráží na slabiny historie, které vyvolávají kontroverzní otázky: Kdo má právo sahat na minulost a zpochybňovat etablované a stále ještě přítomné formy minulých ideologií?  

Fightlessness je první samostatnou prezentací umělecké skupiny v České republice. Převážně sochařská výstava rozvíjí několik paralelních narativů, které jsou v poslední době v centru zájmu Little Warsaw, a to ve dvou základních liniích: individuální konfrontace s vnějším světem a individuální konfrontace se sebou samým (jakási umělecká introspekce). V dílech odkazujících k historii Adráse Becka (Sculpture Machine, Familyspeak) relokalizuje Little Warsaw historické artefakty, aby je vrhnula do nových kritických souvislostí a interpretací, a tak narušila jejich statický obsah, a v širším smyslu demonstrovala tekutý charakter historie a monumentů. Podobně v díle Fighter (2014), které je reinterpretací dřevěné sochy z první poloviny 20. století, převedla trojdimenzionální objekt – sochu hrdiny – do plochého transparentního obrazu ze skla. Hrdinský patos originální sochy tak narazil na svoji vlastní křehkost a pomíjivost. Motiv tvarového, prostorového a kontextuálního transferu se objevuje i v nejnovějších dílech, které pracují s designovými kusy nábytku z první poloviny 20. století (Sliding, Quater (2015), Double Locus (2014)). Dále například umělecká skupina prostřednictvím barevné mozaiky s názvem CMYK (a nebo Relief podle bauhausovského umělce Johannese Ittena) tematizuje vztah „umělecká produkce vs sběratelství“ (tedy umění vs umělecký trh) a otázky týkající se současné role umělce, jejichž kořeny odkazují k avantgardním hnutím počátku minulého století.
 

Historiografický zájem Little Warsaw by mohl odkazovat k otázce, kterou přednesl kurátor Documenty 12 Roger M. Buergel:,,Je modernita naší antikou“? Pokud ano, pak bychom měli přehodnocovat náš vztah k modernistickým formám, které v sobě mají vepsaný motiv ruin, rozkladu a chátrání. Že modernistická minulost je dnes ruinou, je jasně vepsáno i ve výstavě Fightlessness, která by ze vzdálenější perspektivy  mohla připomínat muzeální historiografickou nebo archeologickou instalaci, kde samotná díla (některá z nich v minulosti vystavená v jiném kontextu, čase a lokalitě) nově vyznívají v aktualizované formě. A to je vlastně to, o co Little Warsaw jde. Nenechat umělecké formy vyhasnout v propadlišti ruin, ale neustálou re-kontextualizací jim „vdechovat“ nový kritický potenciál, novou duši.


---  

Otevřeno denně od 13 do 20 hodin a dle večerního programu. Vstupné dobrovolné.  

Kontakty a více informací:
 

Jaro Varga
 → kurátor

+420 775 655 295 

jaro.varga@meetfactory.cz  

Šárka Maroušková
→ PR Manager
 
+420 723 706 249

sarka.marouskova@meetfactory.cz                     

MeetFactory je v roce 2016 podporována grantem hl. m. Prahy ve výši 10.000.000 Kč a Ministerstvem kultury České republiky.


KT - Fightlessness - CZ.pdf